Nadara öppnar digital hudvårdsklinik i Mellanöstern & hjälper besökare online med ImBox

 

  In English

 

Personligt bemötande i e-handeln med ImBox Chatt


Nadara är ett innovativt e-handelskoncept i Mellanöstern som erbjuder en digital klinikupplevelse online. Med digitala hudtester, ett noga utvalt produktutbud och utbildade hudterapeuter tillgängliga i chatten, stärker Nadara känslan av en personlig, professionell upplevelse i e-handeln.

I ImBox Chatt kommer Nadara.se att bemanna sin e-handel med utbildade hudterapeuter och på så vis ge mer träffsäker rådgivning till sina besökare. Att erbjuda rådgivning i realtid, live på sajten, gör deras närvaro mer likt en vanlig klinikupplevelse. Och genom att addera en kommunikationskanal med låga trösklar blir det möjligt att möta besökaren där den faktiskt befinner sig. 

– “Vi letade efter många chattprogram, och ImBox var den mest kompletta. Dessutom var stödet och flexibiliteten vi fick från ImBox-teamet fantastiskt! De förstår nystartade företags behov! Vilket gjorde vår resa bara trevlig! Tack ImBox 😊✌🏼💕”,  Nayla Lahoud Co-founder Nadara.

 

Chatta på lokalt språk i ImBox 

Med Nadaras kompetenta personal kommer de att kommunicera på lokalt språk och möta behovet av tillgänglighet efter hur kunderna vill ha kontakt. Med generösa öppettider och en datadriven kundservice möter de kundernas behov och efterfrågan.  

 

Formulär som hanterar ärenden dygnet runt 

När chattarna är upptagna eller inte bemannade, använder Nadara ImBox Dynamiska Formulär för att alltid erbjuda besökarna en direkt väg in för kontakt. I formuläret gör de det enkelt för sina kunder och besökare att skapa ärenden. Med dynamiska fält efterfrågas alltid rätt information direkt så att besökaren kan ge rätt svar och få återkoppling snabbare. 

 

– “Nadara är den första e-handlaren i GCC-regionen som erbjuder hudvårdsrådgivning online – vilket gör det här samarbetet både unikt och spännande. Utöver det är Nadara även ImBox första kund i regionen, vilket är jättekul. Fokus är att hjälpa Nadara att leverera en extraordinär kundupplevelse online”, säger John Adolfsson, ImBox 

Nadara opens online skincare clinic in the Middle East & helps visitors online with ImBox

Nadara is your online skin therapist. They’re an innovative e-commerce concept in the Middle East that offers a digital clinic experience. With digital skin tests, a carefully selected product range, and professional skin therapists available via live chat, Nadara strengthens the feeling of a personal, professional online experience.

 

With ImBox Chat, Nadara.ae will staff its e-commerce with qualified skin therapists and therefore provide more accurate advice to its visitors. Offering professional counseling live on their website makes the experience more like a regular, physical clinic experience. And also, by adding a communication channel with low thresholds, it becomes possible to meet the online visitor in real-time.

 

– We looked for many chatting software, and ImBox was the most complete one. Also, the support and flexibility we got from ImBox team was fantastic! They understand start-ups needs! Which made our journey just enjoyable! Thank you ImBox 😊✌🏼💕, Nayla Lahoud

 

Chat in local language with ImBox

With Nadara’s competent staff, they will communicate in the local language and meet the need for accessibility according to how and when customers want to contact them. They meet customers ’ needs and demands with generous opening hours and learn more about their customers through data-driven customer service.

 

A Form that handles errands around the clock

When chats are busy or unstaffed, Nadara uses the ImBox Dynamic Form to always offer visitors a direct way in for contact. They make it effortless for their customers and visitors to create errands via the form with dynamic fields. As a result, the correct information is always collected so that the visitor and customer can get a fast reply in no time.

– Nadara is the first online skincare-advice platform in the GCC region, making this collaboration unique and exciting. In addition to that, Nadara is also ImBox’s first customer in the region. The focus is to help Nadara deliver an extraordinary customer experience online”, said John Adolfsson,  Sales Executive @ ImBox