INTEGRITETSPOLICY
– SÅ HÄR BEHANDLAR IMBOX DINA PERSONUPPGIFTER

ImBox Sweden AB:s (”ImBox”) behandling av personuppgifter sker enligt vid var tidpunkt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att ImBox skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i nedanstående policy samt besöka Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss.

Denna integritetspolicy beskriver hur ImBox behandlar dina personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

ImBox Sweden AB, org.nr. 556918-0754, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får ImBox dina personuppgifter?

ImBox samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis kontaktar oss via vår webbplats, sociala medier, chatt, formulär, e-post, ansöker om arbete hos oss eller i övrigt använder dig av våra tjänster.

ImBox kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan komma från exempelvis Skatteverket.

Vilka uppgifter behandlas?

ImBox behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan exempelvis vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, kundnummer, bankuppgifter, CV och personligt brev.

Varför behandlar ImBox uppgifter om dig?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av ImBox för bland annat följande ändamål:

  • för att kontakta dig,
  • för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund
  • för att tillhandahålla välfungerande, effektiva och enkla tjänster
  • för att möjliggöra god kundvård- och service genom att exempelvis besvara frågor som du ställer till oss
  • för att hantera och administrera arbetsansökningar
  • för att använda som underlag vid fakturering och bokföring
  • för att följa tillämplig lagstiftning, såsom bokföringslagen
  • för att skicka relevant information och marknadsföringserbjudanden om ImBox tjänster

När har ImBox rätt att behandla dina personuppgifter?

ImBox har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat samtycke till behandlingen. ImBox kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av ImBox och ImBox personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Överföring till tredje land

ImBox överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar ImBox dina personuppgifter?

ImBox sparar bara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall.

Personuppgifter som tillhör en kund gallras således som utgångspunkt när avtalsförhållandet upphört under förutsättning att personuppgifterna inte därefter behöver sparas för exempelvis bokföringsändamål.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta krävs för att utlämning av personuppgifterna skall ske till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att få dem rättade. Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade. Vi kan dock inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter.

Begäran om registerutdrag, information, rättning av felaktiga uppgifter eller radering av uppgifter skickas till ImBox Sweden AB, Kaserntorget 5, 411 18, Göteborg.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?

ImBox arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Cookies

ImBox webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Vi använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök. Du kan läsa mer om vår användning av cookies på vår webbplats här.

Uppdatering av denna integritetspolicy

ImBox gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på vår webbplats här.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

ImBox Sweden AB
Kaserntorget 5
411 18 Göteborg

Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m. den 25:e maj 2018.